Benue State of Nigeria is made up of three major ethnic groups. These ethnic groups are the Tiv, Idoma and Igede. 

The Red and Black colour of the Idoma people. 

While the Tivs are the major ethnic group, with 14 local government areas, the Idomas and Igede can be termed the minority ethnic groups with just 9 local governments. The Idomas have 7, while the Igedes have two. They are however, joined together and called Benue south, also known as Zone C. 

The Idoma speaking local government include  Ado, Agatu, Apa, Otukpo, Ohimini, Okpokwu and Ogbadibo, while the Igede speaking local governments are Obi and Oju. 

Nigerian music legend, 2baba Idibia is Idoma from Okpokwu LGA. 

In this article, we shall take a look at all the villages in these 9 local government areas of Benue south. 

ADO LOCAL GORVERNMENT 

1. Abakpa 2. Ai-AdaakaAi-Agbo 3. Ai – Ameh 4. Ai – Ebiega 5. Ai – Onazi 6. Elikizi 7. Etenyi 8. Igah 9. Igedde 10. Ijigbam 11. Ikponkpon 12. Ogbee 13. Ogongo 14. Olekwu 15. Osabo 16. Osipi 17. Osukpo 18. Oturukpo 19. Abisunya 20. Achibila 21. Adegime 22. Agom 23. Ai- Oga 24. Ai-Okpam 25. Ebera 26. Efopfu 27. Ehaje 28. Ichesi 29. Idobi 30. Ijigboli 31. Ikpole 32. Ipole 33. Izigban 34. Ofunaga 35. Ogongo 36. Ojeba 37. Okpe 38. Omogwu 39. Ugbala 40. Ulayi 41. Agbekpu 42. Agila 43. Agwu 44. Ai-Amidu 45. Ai-Ogbola 46. Ai-Unazi 47. Aikpiliogwu 48. Aizu 49. Akpa 50. Akpoge 51. Anjotsu 52. Anmeta 53. Efoha 54. Efufu 55. Ibende 56. Igbizi 57. Ikpeba 58. Ikpilogwu 59. Ivetse 60. Oda 61. Ogbegbera 62. Ogbilolo 63. Ogbokwu 64. Ogebee 65. Oglede 66. Oje Otaje 67. Okpakor 68. Okpatobo 69. Okwo 70. Onogwu 71. Opwa 72. Osalemu 73. Osudu 74. Ote-Ogbeche 75. Otokilo 76. Udegu 77. Udegu Urisi 78. Udegu-Ai-Osa-Kpoma 79. Udegu-Akpo 80. Udokwu-Agarada 81. Abey 82. Adaboa 83. Adochi 84. Atuolo 85. Ayaga 86. Efelo 87. Enjoji 88. Igba 89. Ijokoro 90. Ikpatene 91. Ikpomolokpo 92. Jalili 93. Ndekma 94. Ndogaba 95. Obe 96. Odurukwu 97. Ogedegi 98. Ogi 99. Ojenyo 100. Ojije 101. Okari 102. Okonoji 103. Okpudu 104. Okwasi 105. Olukpo 106. Osiloko 107. Rijo 108. Royongo 109. Udebo-Ukwonyo 110. Ugede 111. Ukwonyo 112. 112b Abinsi, Unwege-Igba 113. Unweje-Rijo 114. Utonkon 115. Wunikpo 116. Wurechi.

AGATU LOCAL GOVERNMENT 

117. Abalichi 118. Abogbe 119. Adagbo 120. Adana 121. Adum 122. Agbachi 123. Agbaduma 124. Aila 125. Aiyele-Igaisu 126. Akele 127. Akolo 128. Akpeko 129. Akwu 130. Ashama 131. Atakpa 132. Ayele 133. Ebete 134. Edeje 135. Egba 136. Egwuma 137. Ekwo 138. Elo 139. Engla 140. Enjima 141. Enogaje 142. Enugba 143. Ichogolugwu-Ogwule- 144. Ankpa 145. Idahuna 146. Igagisu 147. Ikpele ope 148. Ikele-Gochi 149. Ikpole 150. Obagaji 151. Obanowa 152. Odejo 153. Ogam 154. Ogbangede 155. Ogbaulu 156. Ogufa 157. Ogwule-Kaduna 158. Ogwule-Ugbaulu 159. Ogwule-Ugbokpo 160. Ogwumegbo 161. Ojomachi 162. Okeji 163. Okokolo 164. Okpachenyi 165. Okpagabi 166. Okpokoto 167. Olegoga 168. Olekochologba 169. Olobidu 170. Ologabulu 171. Ologobenyi 172. Olomachi 173. Omokwodi-Edeje 174. Onitsha 175. Onugbo 176. Oweto 177. Ugba 178. Ugboju-Ube 179. Ukadu 180. Usha 181. Usagbudu 182. Utugolugu

See also  Problems In APC Very Surmountable - Gov. Buni

APA LOCAL GOVERNMENT 

183. Achaba 184. Adija 185. Ahija 186. Ajube-Icho 187. Ajugbe-Echaje 188. Akpaniho 189. Akpanta 190. Akpete 191. Akpoloko 192. Alifeti 193. Amoke 194. Angwa 195. Ankapli 196. Auke 197. Auke-Geri 198. Bapa 199. Ebukodo 200. Edikwu-Icho 201. Ekela 202. Ibadum 203. Idada 204. Iga-okpaya 205. Iga-ologbeche 206. Igoro 207. Ijaha 208. Ijege 209. Ikampu 210. Ikobi 211. ugbobi 212. Ikor 213. Imana ikobi 214. Inyapu 215. Jericho 216. Jos 217. Kaduna 217. Oba 218. Obinda 219. Obuleha 220. Ochenmo 221. Ochichi-ologiri 222. Ochinchi-olaji 223. Ochumekwu 224. Odejo 225. Ododo-Ajaje 226. Odugbeho 227. Odugbo 228. Ofoko 229. Ogbenegwu 230. Ogbonoko 231. Ogebe 232. Ogodo 233. Ogoduma 234. Ohoke 235. Oiji 236. Ojantele 237. Ojecho 238. Ojeke 239. Ojide 240. Ojuloko 241. Okpakachi 242. Okpeme 243. Okpoda 244. Okpokwu 245. Okwoho 246. Okwuji 247. Ola Kamonye 248. Oladu 249. Oleitodoakpa 250. Olekele 251. Olete 252. Olobaidu 253. Olodoga 254. Ologba 255. Oloja 256. Olojo-Utukugwu 257. Oloko-Angbo 258. Olufene 259. Omelemu 260. Omogidi 261. Opah 262. Opanda 263. Otakpa 264. Oye 265. Ukpogo 266. Zauku. 277 Ochenkele 

OBI/OJU LOCAL GOVERNMENTS 

267. Adum 268. Adum – Okete 269. Ainu- Ette 270. Ameka 271. Anchim 272. Andibilla 273. Anyadegwu 274. Anyone 275. Anyuwogbu 276. Atekpe 277. Ebonda 278. Edumoga 279. Ega 280. Eja 281. Ekoti 282. Ekpong 283. Epwa-Ibilla 284. Ibegi 285. Ichacho 286. Ichakobe 287. Idajo 288. Ihulam 289. Ikachi 290. Ikomi 291. Itega 292. Itipala 293. Iyeche 294. Oba-Ogebe 295. Obachita 296. Obi 297. Obigwe 298. Obijegwu 299. Obohu 300. Oboru 301. Obotu 302. Obubu 303. Obuza 304. Ochimode 305. Ochodu 306. Odubo 307. Oga-Olowa 308. Ogengeng 309. Ogogo 310. Ohio 311. Ohirigwe 312. Ohoho 313. Ohuma 314. Oikpodom 315. Ojingi 316. Oju 317. Okakongo 318. Okete 319. Okileme 320. Okonche 321. Okpinya 322. Okpoma 323. Omope 324. Onyike 325. Opoan 326. Orihi 327. Oshirigwe 328. Otakini 329. Otakpi 330. Otunche 331. Owori-Obotu 332. Oyiwo 333. Uchenyum 334. Ucho 335. Ugburu 336. Ukpa 337. Ukpila 338. Ukpute 339. Umoda 340. Utabiji 341. Wori-Obotu 342. Adodo 343. Adum 344. Alloma 345. Anwu 346. Arigede 347. Ebenta 348. Egbilla-Idella 349. Egbilla-Izzi 350. Ekpete 351. Enugu-Oye 352. Enurn 353. Esewa 354. Ibalakum 355. Idele 356. Ifator 357. Igbegi 358. Igbella 359. Igbilla 360. Igwe-Ette 361. Igwoke 362. Ikatakwe 363. Ikoku 364. Ikori 365. Inyuma 366. Irachi 367. Itafor 368. Itakeni 369. Iyator 370. Iyokolo 371. Obaogede 372. Obene 373. Obiladun 374. Odaleko 375. Ogaka 376. Ogege 377. Ogori 378. Ojokwe 379. Okekpo 380. Okochi 381. Okwurum 382. Orihi 383. Otukpo-Oye 384. Owori-Ipinu 385. Oye 386. Ubeke 387. Uda 388. Udogwu 389. Uje 390. Ukpute 391. Abelega 392. Abofutu 393. Adega 394. Adiko 395. Adodo 396. Adum 397. Akiraba 398. Akunda 399. Ameka 400. Anchiomodoma 401. Any-Oko 402. Anyagwu 403. Anyichika 404. Ayoye 405. Ebong-Itogo 406. Echoro 407. Eewu 408. Ekingo 409. Igbegi 410. Igwe 411. Ijanke 412. Ijegwu 413. Ijokwe 414. Ikandiye 415. Ikiriye 416. Ikponyine 417. Ikwokwu 418. Inyuma 419. Ipinu-Adiko 420. Irabi 421. Itakpa 422. Ito 423. Itogo 424. Iyaho 425. Oba 426. Obigago 427. Ochinebe 428. Odeleko 429. Odiapa 430. Ogede 431. Ogilewu-Itogo 432. Ogoro 433. Ogwope 434. Ohehe 435. Ohuma 436. Ohuye 437. Ojantile 438. Ojegbe 439. Ojenya 440. Ojor 441. Ojuwo 442. Okpirikwu 443. Okpirikwu-Adum 444. Okpokwu 445. Okukukwu 446. Okuntegbe 447. Okwubi 448. Okwumaye 449. Otokwe 450. Owo 451. Owo-Adum 452. Oye-Obi 453. Oyinyi 454. Ubeke 455. Ubele 456. Udebor 457. Udegi 458. Ugbodom 459. Ukpuleru 460. Ukpute 461. Utugboji 462. Yeshewe.

See also  Disarm herdsmen now – Fulani chief tells Nigerian govt

OKPOKWU/ OGBADIBO LOCAL GOVERNMENTS

1252. Agado 1253. Agene 1254. Ai-Anechi 1255. Ai-Ochokpo 1256. Aidogodo 1257. Akpakpa 1258. Amuju 1259. Ede-Okpaga 1260. Idiri 1261. Idobe 1262. Idoko-Aga 1263. Ikonijo 1264. Ogbaga 1265. Ogwuche Akpa 1266. Okadoga 1267. Oklenyi 1268. Okpoga 1269. Okpudu 1270. Olayi-Agbino 1271. Acho 1272. Adiga 1273. Adiga Oyira 1274. Ejaa 1275. Ichana 1276. Ipele-Ohebe 1277. Ipole-Aiagbo 1278. Ipole-Aiebega 1279. Ipole-Aikpe 1280. Ipole-Aiona 1281. Iwewe-Ichama 1282. Ode-Sasa 1283. Odokpo 1284. Ojocha 1285. Ojoga 1286. Oleayidu 1287. Oma 1288. Adu 1289. Agira 1290. Aiede 1291. Aifam-Centre 1292. Aiji 1293. Alagarunu 1294. Amejo 1295. Anchimodo 1296. Ankpa 1297. Annachowga 1298. Atamaka 1299. Ati 1300. Ebanna 1301. Ebela 1302. Ede 1303. Eha-Uleke 1304. Ehicho 1305. Ehuhu 1306. Ejaa 1307. Ejule 1308. 1308b Adepe 1308c Agamede 1308d Ai Ede Efewu Eke 1309. Eke-Ai odu 1310. Eke-Akpa 1311. Elugu 1312. Epiege 1313. Eru 1314. Eyere 1315. Eyupi 1316. Ibagba 1317. Ibiti 1318. Idogobe 1319. Iga-Uroko 1320. Ikwo 1321. Ipole 1322. Ipole-Aitan 1323. Ipole-Aiuja 1324. Ipole-Ekere 1325. Ipole-Owukpa 1326. Iwewe 1327. Iwewe-Aiodu 1328. Oderigbo 1329. Ogbata 1330. Ogbonoko 1331. Ogichigodi 1332. Akpachi, Ogwurutee 1333. Okpoto 1334. Okpudu 1335. Olempe-Ogicho 1336. Oma 1337. Onyirada 1338. Owukpa 1339. Owuruwuru 1340. Ubafu 1341. Ubenjira 1342. Ubono 1343. Udaburu 1343B Ugbokpo 1344. Ugbugbu 1345. Ukalegwu 1346. Uko 1347. Uleke 1348. Umafu 1349. Adum-Oko 1350. Ai-Ona 1351. Efoma 1352. Ejema 1353. Enyajuru 1354. Ibiladu 1355. Ikemu 1356. Imeyi 1357. Ipole-Adupi 1358. Ipole-Ako 1359. Ipole-Iyiru 1360. Ipole-Oko 1361. Itesi 1362. Leke 1363. Obenda 1364. Ocheje 1365. Ogwurute 1366. Okparigbo 1367. Olaigbena 1368. Ole-Igwu 1369. Oleche 1370. Orokam 1371. Ugbagba-Ako 1372. Ugbogidi 1373. Ukalegu-Igwu 1374. Ukporo 1375. Oture 1376. Abache 1377. Abo 1378. Adepe 1379. Adum 1380. Agbafu 1381. Ago 1382. Aikwu 1383. Akpagidigbo 1384. Alagiranu 1385. Ari-Engweewu 1386. Otukpa 1387. Ebari 1388. Ebudu 1389. Efeche 1390. Efekwo 1391. Effion 1392. Efocho 1393. Efugo 1394. Eha-Otukpa 1395. Eke-Ekwute 1396. Epe-Agbo 1397. Epeilo 1398. Epeilo-Ikpoyi 1399. Idede 1400. Idiri 1401. Idodoloko 1402. Ijadoja 1403. Ikregi 1404. Ipichicha 1405. Ipiga 1406. Ipole Abo 1407. Ipu-Ugbogbo 1408. Ipuchicha 1409. Obuh 1410. Oda 1411. Odoba 1412. Odwebe 1413. Ofojo 1414. Ogaje 1415. Ogene 1416. Ogonkwu 1417. Okoncheta 1418. Olabekpa 1419. Olachagbaha 1420. Oladu 1421. Olagwuche 1422. Olamago 1423. Oloche 1424. Onchegbi 1425. Orido 1426. Oto 1427. Otukpa 1428. Owoso 1429. Ubiegi 1430. Udegi 1431. Ugbamaka 1432. Ugbogwu 1433. Ugbokpo 1434. Ukwo 1435. Umarichi 1436. Zaria 1437. A-Adabulu 1438. Adum 1439. Agamud 1440. Agbangwe 1441. Agila-Oladikwu 1442. Aiede 1443. Ajide 1444. Akaga 1445. Akpitodo-Akpaya 1446. Akpodo 1447. Akpuneje 1448. Alaglanu 1449. Amafu 1450. Aokete 1451. Aokpaneg 1452. Aokpasu 1453. Aokpe 1454. Atekpo 1455. Ebodahubi 1456. Ebo-Ya 1457. Edkeajio 1458. Efede-Aoi 1459. Efffa 1460. Effion 1461. Efoyo 1462. Ejema 1463. Ekenobi 1464. Engle 1465. Gapo 1466. Igama 1467. Ijeha 1468. Ipoya 1469. Iwewe 1470. Laionyes 1471. Obotu-Ehaje 1472. Obotu-Icho 1473. Obulu 1474. Odaba 1475. Oduda 1476. Ogblega 1477. Ogblo 1478. Ogbodo 1479. Ogodum 1480. Ogomotu 1481. Ojigo 1482. Okana 1483. Okga-Ogodo 1484. Okopolikpo-I 1485. Okpafie 1486. Okpale 1487. Okpale-Ota 1488. Okpilioho 1489. Okpolikpo-Ehaje 1490. Oladegbo 1491. Olago 1492. Olaidu 1493. Olaioleje 1494. Olengbecho 1495. Ollo 1496. Omolokpo 1497. Omusu 1498. Opioli 1499. Otada-Otutu 1500. Otobi 1501. Ugbokolo 1502. Ugbokpo

See also  BIRS Arrests 3 Illegal Tax Points Operators

OHIMINI/OTUKPO LOCAL GOVERNMENTS

1046. Adoka 1047. Ajobe 1048. Akpa 1049. Akpachi-Ipepe 1050. Akpachi-Ipole 1051. Akpegede 1052. Amla-Ehaje 1053. Amla-Icho 1054. Asa- Ehicho 1055. Asa-Ehaje 1056. Ebologba 1057. Edikwu 1058. Efa 1059. Emichi 1060. Idabi 1061. Ife 1062. Igbanonmaje 1063. Ikobi 1064. Ipakangwu 1065. Itoo 1066. Jericho 1067. Obaganya 1068. Odudaje 1069. Ogome 1070. Ojantelle 1071. Okpamaju 1072. Okpobeka 1073. Olachinta 1074. Oglewu, Otada-Ehaje 1075. Olooja 1076. Otada-Icho 1077. Otobi-Otukpo 1078. Otukpo-Icho 1079. Otukpo-Nobi 1080. Upu 1081. Upu-Icho 1082. Adankari 1083. Adim 1084. Ahanyo 1085. Akwepa 1086. Akwete 1087. Allan 1088. Atitio 1089. Aturukpo 1090. Egbla 1091. Egbla Ndikwi 1092. Egbla Nje 1093. Ejo 1094. Igbeji 1095. Igbudeke 1096. Isoo 1097. Nachi 1098. Obanyo 1099. Odonto 1100. Ofiloko 1101. Ogwuche 1102. Ogyoma 1103. Ojigo 1104. Okpenen 1105. Omajaga 1106. Omebe 1107. Onyuwei 1108. Otobi Camp 1109. Agbeke 1110. Ai-Oga 1111. Aigaji 1112. Alagblanu 1113. Amoda 1114. Angue 1115. Anwule 1116. Atapa 1117. Atlo 1118. Awulema 1119. Eboya 1120. Ebu 1121. Elulu 1122. Enichi 1123. Idabi 1124. Ijaha 1125. Ikila 1126. Ochobo 1127. Ochobo-Centre 1128. Ojali 1129. Ojano 1130. Okete 1131. Okete-Okpikwu 1132. Olugbane 1133. Omutelle 1134. Onyepa 1135. Onyagede, Otohia 1136. Ukploko 1137. Abakpa 1138. Adankali 1139. Agwa 1140. Ajegbe 1141. Anmaji 1142. Anonomi 1143. Ehatope 1144. Enyioji 1145. Epideru 1146. Idekpa 1147. Ikpolle 1148. Ipiga 1149. Iyanya 1150. Odega 1151. Ogande 1152. Ogodu 1153. Ogofu 1154. Ondo 1155. Otoje 1156. Ugene 1157. Ugene-Icho 1158. Ughoju Ega 1159. Ukpobi-Echaje 1160. Ukpobi-Ichoi 1161. Ai-Okpetu 1162. Akpachi 1163. Alaglanu 1164. Angbier 1165. Anwule 1166. Aochemoche 1167. Aokwu 1168. Ebolo 1169. Efeyi-Ankpa 1170. Efeyi-Igbanonaje 1171. Efeyi-Ipole 1172. Emicho 1173. Eyokpa 1174. Ibaji 1175. Ifete-Enumaje 1176. Ifete-Ipana 1177. Ifete-Olubie 1178. Igahuwo 1179. Igblagidi 1180. Ipaha 1181. Ipepe 1182. Ipokpene 1183. Ipolo-Ehaje 1184. Ipolo-Ologbe 1185. Ipom-Icho 1186. Jericho 1187. Obo 1188. Obotu-Ehaje 1189. Obotu-Icho 1190. Odaubi 1191. Oduda 1192. Ofete-Olobele 1193. Ofiloko 1194. Ogobia 1195. Ogoli 1196. Ojegidigbe 1197. Okoto 1198. Okpligwu 1199. Okwudu 1200. Ola-Himu 1201. Olegwaneku 1202. Ombi-Ehaje 1203. Ombi-Icho 1204. Omulonye 1205. Ona 1206. Onaje 1207. Owoto 1208. Umalichi 1209. Unwaba-Oju 1210. Abache 1211. Adoka 1212. Aibeli 1213. Aichene 1214. Aikolekwu 1215. Aiobiduwa 1216. Ajochoko 1217. Alyeya 1218. Anineju Ukwaba 1219. Aukpa 1220. Aune 1221. Eeko 1222. Ekantili 1223. Ipole 1224. Iwili 1225. Obena 1226. Ofiloko 1227. Ogbago 1228. Ogodum 1229. Ogowu 1230. Ojakpama 1231. Ojanowa 1232. Ojinebe 1233. Oklenyi-Uga 1234. Okpaflo 1235. Okpannehe 1236. Okpeje 1237. Olakpoga 1238. Olekpama 1239. Oleogwoja 1240. Oloke 1241. Olokodeje 1242. Onipi 1243. Opah Adoka 1244. Opah Aiokpetaa 1245. Otada 1246. Udabi 1247. Uga 1248. Ukplago 1249. Umalichi 1250. Umogidi 1251. Upu. 1252 Umogidi

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *